حمل و نقل بین المللی

عرصه كاري مجموعه به گونه اي وسيع شده بود كه برخورداري از امكانات مناسب حمل و نقل از نيازهاي تسهيل امور تلقي كرديد و شركت پروما با هدف راه اندازي ناوگان حمل و نقل كالا و محصولات نفتي تاسيس شد. در راستاي چنين ديدگاهي شركت ، در زمينه هايزير فعاليت گسترده اي را آغاز كرد:

1- حمل و نقل و فورواردي انواع كالا در ايران و ساير نقاط جهان

2- ترانزيت فرآورده هاي نفتي و كالاي عمومي به كشورهاي اروپائي و آسياي ميانه

3- ايجاد ناوگان حمل و نقل سوخت و كالا و پايانه هاي بارگيري و تخليه و توقفگاه هاي مجهز به امكانات رفاهي

4- انجام حمل هاي تركيبي جاده اي - دريائي - ريلي

6- راهبري امور حمل و نقل با استفاده از سيستم هاي مكانيزه و كاربري آخرين برنامه هاي نرم افزاري در زمينه مديريت حمل و نقل.