ناوگان سوخت رسانی برند پروما

خدمات پشتیبانی و توزیع فراورده های نفتی به سرار کشور

امکان خرید اعتباری برای جایگاه داران تحت پوشش برند پروما

افزایش 10 درصدی کارمزد جایگاه داران

عدم هرگونه تصرف در کارمزد جایگاه داران

تامین و توزیع فراورده های نفتی به جایگاه های تحت پوشش با ناوگان توزیع سوخت برند پروما

ایجاد راهکار های مناسب در تامین کلیه تجهیزات و قطعات مصرفی برند پروما از طریق شرکاء و برند های معتبر اروپایی

استفاده از تواناییهای برند پروما در بکارگیری مشاوران برتر داخلی و بین المللی در ساخت تاسیسات نفت و گازبا توجه به تجربه بیست و پنج ساله مدیران برند پروما در واردات مشتقات نفتی،امکان واردات بنزین و گازوئیل ارزان از خارج از کشور و تحویل آن به جایگاه داران.