پروما سیر

اولين ناوگان حمل و نقل مسافري داخل و برون شهري  با اتومبيلهاي دوگانه سوز توسط شرکت پروما در شهر مقدس مشهد راه اندازي گردید . ناوگان حمل و نقل پروما سیر از مديريت مدرن در سطح استاندار برخوردار بوده كه مسافرين محترم با اطمينان ضريب امنيت فوق العاده مي توانند از آن بهره مند شوند.