طرح کهاب

طرح کهاب طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت است که با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده. کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است.

هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم‌اکنون بدست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حال اجراست.

مکان‌های تولید بخار بنزین

با توجه به محدوده فعالیت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در خصوص: دریافت، ذخیره‌سازی، بارگیری، انتقال، تحویل در مجاری عرضه و ارائه بنزین به خودروها، مکان‌های تولید و انتشار بخار عبارتند از:

انبارهای نفت، نفتکشها و جایگاه‌های عرضه سوخت که در این راستا نحوه انتشار آن به دو صورت «تبخیر عملیاتی» و «تبخیر تنفسی» صورت می‌پذیرد.

«تبخیر عملیاتی» در حین رسید، ارسال و انتقال بنزین، میان مکانهای فوق الاشاره و «تبخیر تنفسی» در زمان نگهداری بنزین در مخازن ذخیره به واسطه تغییرات دمای شبانه روز رخ می‌دهد.

بازیافت بخار بنزین

پس از جمع‌آوری بخارات منتشره از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه و هدایت آن به سمت نفتکش، نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه نموده که با بهره‌جوئی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین جهت استحصال به واحد بازیافت بخار(VRU) جهت استحصال مایع بنزین از بخار منتقل خواهد شد.

VRU: Vapor Recovery Unit

این واحد با بهره جستن از شیوه‌های مختلفی مانند: «شیوه تبریدی»، «شیوه غشایی» و «شیوه کربن فعال» از هر «یک متر مکعب بخار اشباع» حدود ۱٫۵ لیتر بنزین را استحصال خواهند نمود.